آشنایی با روش آموزشی و تربیتی (یادگیرنده محور مشارکتی)

 اهدای گواهینامه پرسش در سه سطح
A,B,C
با توجه به مشارکت و میزان  یادگیری فرد شرکت کننده به طور عملی و نظری
(از بین شرکت کنندگان دوره برای مجموعه پرسش نیز دعوت به همکاری می شود)

امکان تهیه فایل برای متقاضیان غیراصفهانی پس از پایان دوره

مهلت ثبت نام تا پایان اسفند ماه

تعداد جلسه: ۲۰ جلسه (۲ ساعته) آموزش روش – ۱۰ جلسه (۳-۴ ساعته) اجرای طرح درس – یک جلسه آزمون

تاریخ اولین جلسه: ۲۰ فروردین ۱۴۰۱

زمان اجرا: جمعه ها و احتمالا عصرهای روزهای هفته

1,500,000 تومان

آشنایی با روش آموزشی و تربیتی (یادگیرنده محور مشارکتی)

 اهدای گواهینامه پرسش در سه سطح
A,B,C
با توجه به مشارکت و میزان  یادگیری فرد شرکت کننده به طور عملی و نظری
(از بین شرکت کنندگان دوره برای مجموعه پرسش نیز دعوت به همکاری می شود)

امکان تهیه فایل برای متقاضیان غیراصفهانی پس از پایان دوره

مهلت ثبت نام تا پایان اسفند ماه

تعداد جلسه: ۲۰ جلسه (۲ ساعته) آموزش روش – ۱۰ جلسه (۳-۴ ساعته) اجرای طرح درس – یک جلسه آزمون

تاریخ اولین جلسه: ۲۰ فروردین ۱۴۰۱

زمان اجرا: جمعه ها و احتمالا عصرهای روزهای هفته

1,500,000 تومان