۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

10 فایل شامل ۱۴ ویدیو آموزشی
ویژه مدیران و معلمان

10 فایل شامل ۱۴ ویدیو آموزشی
ویژه مدیران و معلمان

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

سرفصل دوره آموزشی

فصل اول

آشنایی با اصول تربیتی

فصل دوم

بررسی رویکرد رفتارگرا

فصل سوم

بررسی رویکرد شناختگرا

فصل چهارم

بررسی رویکرد تحولی‌نگر

فصل پنجم

بررسی انواع هوش

فصل ششم

بررسی رویکرد انسان‌گرا

فصل هفتم

الگوی یادگیری مشارکتی

فصل هشتم

تبیین روش آموزشی یادگیرنده محور

فصل نهم

تبیین ویژگی‌های مربی در روش یادگیرنده محور مشارکتی

فصل دهم

بررسی نقش تشویق و تنبیه در آموزش کودکان

فصل اول

آشنایی با اصول تربیتی

فصل دوم

بررسی رویکرد رفتارگرا

فصل سوم

بررسی رویکرد شناختگرا

فصل چهارم

بررسی رویکرد تحولی‌نگر

فصل پنجم

بررسی انواع هوش

فصل ششم

بررسی رویکرد انسان‌گرا

فصل هفتم

الگوی یادگیری مشارکتی

فصل هشتم

تبیین روش آموزشی یادگیرنده محور

فصل نهم

تبیین ویژگی‌های مربی در روش یادگیرنده محور مشارکتی

فصل دهم

بررسی نقش تشویق و تنبیه در آموزش کودکان