استقلال و آگاهی در فرزندان

استقلال پایه اعتماد به نفس در انسان‌ها است و وابستگی نقطه مقابل آن قرار دارد،وابسته نگه داشتن کودکانمان به مادر و پدر، سدی بر زندگی مستقل او است و این در حالی است که هدف غایی اموزش و تربیت مستقل شدن فرزندانمان در هر امری است!

کیفیت: لایو

49,000 تومان

استقلال و آگاهی در فرزندان

استقلال پایه اعتماد به نفس در انسان‌ها است و وابستگی نقطه مقابل آن قرار دارد،وابسته نگه داشتن کودکانمان به مادر و پدر، سدی بر زندگی مستقل او است و این در حالی است که هدف غایی اموزش و تربیت مستقل شدن فرزندانمان در هر امری است!

کیفیت: لایو

49,000 تومان