بلوغ جنسی نوجوانان

بحران های دوران نوجوانی می تواند هر پدر و مادر نا آگاهی را به زانو در آورد .
نوجوانان در شرایط سختی قرار دارند و کمتر می توانند در پذیرش این دوران به والدینشان کمک کنند زیرا این زمان برای خودشان نیز پر از افت و خیز است.
نوجوانی می خواهد سیگار بکشد ، نوجوانی می خواهد جنس مخالفش را بشناسد و مرزی برای این شناخت قائل نیست  ، نوجوانی با گروه های همسال چنانچه نزدیک می شود خانواده را فراموش می کند ، آیا می دانید در چنین بحرانهایی چگونه برخورد کنید ؟
این ویدیو به شما در این زمینه ها کمک خواهد کرد .

کیفیت: لایو

49,000 تومان

49,000 تومان

بلوغ جنسی نوجوانان

بحران های دوران نوجوانی می تواند هر پدر و مادر نا آگاهی را به زانو در آورد .
نوجوانان در شرایط سختی قرار دارند و کمتر می توانند در پذیرش این دوران به والدینشان کمک کنند زیرا این زمان برای خودشان نیز پر از افت و خیز است.
نوجوانی می خواهد سیگار بکشد ، نوجوانی می خواهد جنس مخالفش را بشناسد و مرزی برای این شناخت قائل نیست  ، نوجوانی با گروه های همسال چنانچه نزدیک می شود خانواده را فراموش می کند ، آیا می دانید در چنین بحرانهایی چگونه برخورد کنید ؟
این ویدیو به شما در این زمینه ها کمک خواهد کرد .

کیفیت: لایو

49,000 تومان

49,000 تومان