تربیت کودکان تک والد

یکی از بزرگترین مسئولیت والدین در زندگی مشترک، تربیت کودکان است. این مهم وقتی وظیفه‌ی یک نفر از آن‌ها می‌شود ، می‌تواند یک بحران واقعی باشد.
پذیرفتن همه اتفاقات و تصمیم‌گیری برای رشد و شکل‌گیری شخصیت یک فرد دیگر زمانی که بداند نقش اصلی و مهمی در آن دارد، سخت و دشوار است.
این موضوع انقدر با اهمیت است که بهتر است هر والدی فرض کند که در این پرورش سهم بیشتری دارد.
آیا شما می‌دانید که اگر تنها تربیت کننده‌ی فرزندتان باشید باید با این شرایط چه کنید؟

کیفیت: لایو

49,000 تومان

تربیت کودکان تک والد

یکی از بزرگترین مسئولیت والدین در زندگی مشترک، تربیت کودکان است. این مهم وقتی وظیفه‌ی یک نفر از آن‌ها می‌شود ، می‌تواند یک بحران واقعی باشد.
پذیرفتن همه اتفاقات و تصمیم‌گیری برای رشد و شکل‌گیری شخصیت یک فرد دیگر زمانی که بداند نقش اصلی و مهمی در آن دارد، سخت و دشوار است.
این موضوع انقدر با اهمیت است که بهتر است هر والدی فرض کند که در این پرورش سهم بیشتری دارد.
آیا شما می‌دانید که اگر تنها تربیت کننده‌ی فرزندتان باشید باید با این شرایط چه کنید؟

کیفیت: لایو

49,000 تومان