تربیت جنسی ۱ و ۲

در جامعه چون ایران اهمیت تربیت جنسی بیشتر از تربیت معمولی کودک و نوجوان است .فقر آگاهی از چگونگی برخورد با موضوعات، سوالات و اتفاقات جنسی که برای کودکان رخ می‌دهد، بسیار زیاد است و این عدم  آگاهی گریبان والدین و فرزندان آگاه را می گیرد چرا که در این جامعه زندگی می کنند و خود به خود با همه شهروندان در ارتباط اند. پس از چنین شرایطی این تربیت چگونه باید باشد وقتی فرزندم مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرد وقتی مجبور به  تبعیت های جنسیتی در مدرسه و کلاس ها می شود وقتی کنجکاویهای دارد و  برخورد مناسبی با او نمی شود چگونه برخورد می کنید؟

 

70,000 تومان

تربیت جنسی ۱ و ۲

در جامعه چون ایران اهمیت تربیت جنسی بیشتر از تربیت معمولی کودک و نوجوان است .فقر آگاهی از چگونگی برخورد با موضوعات، سوالات و اتفاقات جنسی که برای کودکان رخ می‌دهد، بسیار زیاد است و این عدم  آگاهی گریبان والدین و فرزندان آگاه را می گیرد چرا که در این جامعه زندگی می کنند و خود به خود با همه شهروندان در ارتباط اند. پس از چنین شرایطی این تربیت چگونه باید باشد وقتی فرزندم مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرد وقتی مجبور به  تبعیت های جنسیتی در مدرسه و کلاس ها می شود وقتی کنجکاویهای دارد و  برخورد مناسبی با او نمی شود چگونه برخورد می کنید؟

 

70,000 تومان