راهکارهای مقابله با ترس در فرزندان

آیا می‌دانید هیچ انسانی به تنهایی نمی‌تواند با ترس‌هایش مقابله کند؟ آیا می‌دانید غالب ترس‌ها در کودکی یاد گرفته می‌شود؟ آیا می‌دانید با حمایت و کمک به موقع می‌توان ترس‌های کودک را از بین برد؟ آیا می‌دانید ترس یکی از پایه‌های بی اعتماد به نفسی است. پس به دنبال کسب راهکارهایی برای حمایت از کودک و نوجوان باشید.

این فایل از لایوهای آموزشی انتخاب شده است و کیفیت تصویر آن کمی پایین است ،به همین دلیل مبلغ آن ۴۹۰۰۰ است.

49,000 تومان

راهکارهای مقابله با ترس در فرزندان

آیا می‌دانید هیچ انسانی به تنهایی نمی‌تواند با ترس‌هایش مقابله کند؟ آیا می‌دانید غالب ترس‌ها در کودکی یاد گرفته می‌شود؟ آیا می‌دانید با حمایت و کمک به موقع می‌توان ترس‌های کودک را از بین برد؟ آیا می‌دانید ترس یکی از پایه‌های بی اعتماد به نفسی است. پس به دنبال کسب راهکارهایی برای حمایت از کودک و نوجوان باشید.

این فایل از لایوهای آموزشی انتخاب شده است و کیفیت تصویر آن کمی پایین است ،به همین دلیل مبلغ آن ۴۹۰۰۰ است.

49,000 تومان