نحوه برخورد با بازی ها و چالش های آسیب زا

شرایط فعلی جامعه تفریح و سرگرمی‌های جمعی و گروهی را کاهش داده است و دنیای فضای مجازی با سرعت برای رفع این مشکل به تولید بازی‌های جذاب ،وحشتناک ،هیجانی و گاهی آسیب‌زا روی‌آورده است. کودکان و نوجوانانمان در سردرگمی والدین ناآگاه با اینگونه فضاها و میل شدید به بازی و هیجان به سمت گروه همسال که تایید کننده اینگونه فعالیت ها است می‌روند و آنچه تاثیر می‌گیرند، قابل پیش بینی نیست.

این فایل از لایوهای آموزشی انتخاب شده است و کیفیت تصویر آن کمی پایین است ،به همین دلیل مبلغ آن ۴۹۰۰۰ است.

49,000 تومان

نحوه برخورد با بازی ها و چالش های آسیب زا

شرایط فعلی جامعه تفریح و سرگرمی‌های جمعی و گروهی را کاهش داده است و دنیای فضای مجازی با سرعت برای رفع این مشکل به تولید بازی‌های جذاب ،وحشتناک ،هیجانی و گاهی آسیب‌زا روی‌آورده است. کودکان و نوجوانانمان در سردرگمی والدین ناآگاه با اینگونه فضاها و میل شدید به بازی و هیجان به سمت گروه همسال که تایید کننده اینگونه فعالیت ها است می‌روند و آنچه تاثیر می‌گیرند، قابل پیش بینی نیست.

این فایل از لایوهای آموزشی انتخاب شده است و کیفیت تصویر آن کمی پایین است ،به همین دلیل مبلغ آن ۴۹۰۰۰ است.

49,000 تومان