نحوه برخورد با کودکان قلدر و قربانی

رابطه قلدر و قربانی در بین کودکان و نوجوانان آنقدر زیاد اتفاق می‌افتد که معمولا در بین والدین و مسئولان مدارس به عنوان یک مشکل قلمداد نمی‌شود. این امر مهم معمولا به دلیل عدم آگاهی کودک و نوجوان از این معضل است، پس راهکار اصلی آن آگاه کردن کودکان به حق و حقوق اجتماعی آنان است. حمایت به اندازه و مناسب نیز توسط مسئولان از دیگر راهکارهایی است که اندازه و نوع آن باید توسط والدین و مربیان کودک و نوجوان اعمال شود، والدینی که خود واقف و آگاه از آن هستند.

59,000 تومان

نحوه برخورد با کودکان قلدر و قربانی

رابطه قلدر و قربانی در بین کودکان و نوجوانان آنقدر زیاد اتفاق می‌افتد که معمولا در بین والدین و مسئولان مدارس به عنوان یک مشکل قلمداد نمی‌شود. این امر مهم معمولا به دلیل عدم آگاهی کودک و نوجوان از این معضل است، پس راهکار اصلی آن آگاه کردن کودکان به حق و حقوق اجتماعی آنان است. حمایت به اندازه و مناسب نیز توسط مسئولان از دیگر راهکارهایی است که اندازه و نوع آن باید توسط والدین و مربیان کودک و نوجوان اعمال شود، والدینی که خود واقف و آگاه از آن هستند.

59,000 تومان