نقش پدر در تربیت

در اکثر جوامع تصور بر این است که تربیت فرزندان بر دوش مادران است .تنها در یک جامعه آگاه و مدرن نقش پدر در پرورش و تربیت فرزندان ۵۰ درصدی است. در این گونه کشورها از لحظه بسته شدن نطفه، این مسئولیت بین پدر و مادر تقسیم می‌شود .به جرأت می‌توان گفت چنین خانواده‌هایی فرزندانی متعادل به جامعه تقدیم می کنند. بهتر است نسبت به حضور پدر در لحظه لحظه های زندگی فرزند حساس باشیم و این زمان های تاثیرگذار گذار را از دست ندهیم.

کیفیت:لایو

49,000 تومان

نقش پدر در تربیت

در اکثر جوامع تصور بر این است که تربیت فرزندان بر دوش مادران است .تنها در یک جامعه آگاه و مدرن نقش پدر در پرورش و تربیت فرزندان ۵۰ درصدی است. در این گونه کشورها از لحظه بسته شدن نطفه، این مسئولیت بین پدر و مادر تقسیم می‌شود .به جرأت می‌توان گفت چنین خانواده‌هایی فرزندانی متعادل به جامعه تقدیم می کنند. بهتر است نسبت به حضور پدر در لحظه لحظه های زندگی فرزند حساس باشیم و این زمان های تاثیرگذار گذار را از دست ندهیم.

کیفیت:لایو

49,000 تومان