دوره آموزشی و تربیتی

آشنایی با روش یادگیرنده محور مشارکتی

همراه با مهشید دارویی
کارشناس علوم تربیتی

دبیرستان

دبستان

مهدکودک

مهدکودک

دبستان

دبیرستان

فیلم‌های آموزشی

کلاس‌های آموزشی

کتاب

کارگاه‌های آموزشی

فیلم‌های آموزشی

کتاب

کارگاه‌های آموزشی

کلاس‌های آموزشی

مجموعه داستان‌های قورقورک

نویسنده: مهشید دارویی
تصویرگر: زهره صادقیان

مجموعه داستان‌های قورقورک

نویسنده: مهشید دارویی
تصویرگر: زهره صادقیان

مجموعه داستان‌های قورقورک

نویسنده: مهشید دارویی
تصویرگر: زهره صادقیان

مجموعه داستان‌های قورقورک

نویسنده: مهشید دارویی
تصویرگر: زهره صادقیان

مجموعه داستان‌های قورقورک

نویسنده: مهشید دارویی
تصویرگر: زهره صادقیان

مجموعه داستان‌های قورقورک

نویسنده: مهشید دارویی
تصویرگر: زهره صادقیان

مجموعه داستان‌های قورقورک

نویسنده: مهشید دارویی
تصویرگر: زهره صادقیان

مجموعه داستان‌های قورقورک

نویسنده: مهشید دارویی
تصویرگر: زهره صادقیان

مجموعه داستان‌های قورقورک

نویسنده: مهشید دارویی
تصویرگر: زهره صادقیان

مجموعه داستان‌های قورقورک

نویسنده: مهشید دارویی
تصویرگر: زهره صادقیان

مجموعه داستان‌های قورقورک 

نویسنده: مهشید دارویی
تصویرگر: زهره صادقیان