• کارگاه تحلیل تربیتی گروهی - جلسه ۲۲ تیرماه

  • اطلاعات دانش آموز

  • اطلاعات فیش واریزی

  • والدین گرامی هزینه مربوطه را به شماره کارت زیر واریز نمایید و سپس اطلاعات فیش واریزی را در این قسمت وارد کنید. در صورتی اطلاعات شما ثبت شده است که در سایت پیام (اطلاعات با موفقیت ثبت شده است.) دریافت کنید.

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • :
    لطفا با اعداد انگلیس وارد کنید.
  • انواع فایل های مجاز : jpeg, jpg, gif, png.

بانک سامان

۲۰۷۸- ۲۵۵۳- ۸۶۱۹- ۶۲۱۹

علی سلمانی