دوره آموزشی و تربیتی

آشنایی با روش یادگیرنده محور مشارکتی

همراه با مهشید دارویی
کارشناس علوم تربیتی

دبیرستان

دبستان

مهدکودک

مهدکودک

دبستان

دبیرستان

فیلم‌های آموزشی

کلاس‌های آموزشی

کتاب

کارگاه‌های آموزشی

فیلم‌های آموزشی

کتاب

کارگاه‌های آموزشی

کلاس‌های آموزشی

مجموعه داستان‌های خال‌خالی و دم‌سیاه

نویسنده: مهشید دارویی
تصویرگر: زهره صادقیان

مجموعه داستان‌های خال‌خالی و دم‌سیاه

نویسنده: مهشید دارویی
تصویرگر: زهره صادقیان

مجموعه داستان‌های خال‌خالی و دم‌سیاه

نویسنده: مهشید دارویی
تصویرگر: زهره صادقیان

مجموعه داستان‌های خال‌خالی و دم‌سیاه

نویسنده: مهشید دارویی
تصویرگر: زهره صادقیان

مجموعه داستان‌های خال‌خالی و دم‌سیاه

نویسنده: مهشید دارویی
تصویرگر: زهره صادقیان

مجموعه داستان‌های خال‌خالی و دم‌سیاه

نویسنده: مهشید دارویی
تصویرگر: زهره صادقیان

مجموعه داستان‌های خال‌خالی و دم‌سیاه

نویسنده: مهشید دارویی
تصویرگر: زهره صادقیان

مجموعه داستان‌های خال‌خالی و دم‌سیاه

نویسنده: مهشید دارویی
تصویرگر: زهره صادقیان

مجموعه داستان‌های خال‌خالی و دم‌سیاه

نویسنده: مهشید دارویی
تصویرگر: زهره صادقیان

مجموعه داستان‌های خال‌خالی و دم‌سیاه

نویسنده: مهشید دارویی
تصویرگر: زهره صادقیان

مجموعه داستان‌های خال‌خالی و دم‌سیاه

نویسنده: مهشید دارویی
تصویرگر: زهره صادقیان

مجموعه داستان‌های خال‌خالی و دم‌سیاه

نویسنده: مهشید دارویی
تصویرگر: زهره صادقیان