کارگاه با چالش‌های آشنایی کودکان و نوجوانان در خصوص مسائل جنسی چه کنیم؟
در جامعه چون ایران اهمیت تربیت جنسی بیشتر از تربیت معمولی کودک و نوجوان است. فقر آگاهی از چگونگی برخورد با موضوعات، سوالات و اتفاقات جنسی که برای کودکان رخ می‌دهد، بسیار زیاد است و این عدم  آگاهی گریبان والدین و فرزندان آگاه را می‌گیرد چرا که در این جامعه زندگی می‌کنند و خود به خود با همه شهروندان در ارتباط‌اند. پس از چنین شرایطی این تربیت چگونه باید باشد وقتی فرزندم مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرد وقتی مجبور به تبعیت‌های جنسیتی در مدرسه و کلاس ها می‌شود وقتی کنجکاوی‌هایی دارد و  برخورد مناسبی با او نمی‌شود چگونه برخورد می‌کنید؟