کارگاه چگونگی برخورد با کودک و نوجوان در رویارویی با اعتراضات و مسائل اجتماعی کنونی
شرایط کنونی ، تربیت را برای خانواده‌ها سخت و دشوار نموده است، آنان غالبا در چنین وضعیت بحرانی نمی‌دانند چه پاسخی به کودکان و نوجوانان باید بدهند و بایستی چگونه با آنان رفتار کنند، از این رو چگونگی برخورد با آن‌ها در این فایل می‌تواند راهگشای والدین باشد.