کتاب

اگر کودکان نتوانند بخوانند و هیچ مهارتی برای بازار کار نداشته باشند، بازوی اقتصادی جامعه به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد.اگر کودکان ندانند که چگونه از رایانه استفاده کنند و یا از دنیای فناوری بی‌خبر باشند؛ اقتصاد هیچ فایده‌ای برای آنان نخواهد داشت به جز حداقل درآمد ممکن. فقط و فقط آموزش است که به کودکان ما اطمینان می‌بخشد که آنان نیز می‌توانند در این روزگار جایی داشته باشند.

کتاب

اگر کودکان نتوانند بخوانند و هیچ مهارتی برای بازار کار نداشته باشند، بازوی اقتصادی جامعه به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد.اگر کودکان ندانند که چگونه از رایانه استفاده کنند و یا از دنیای فناوری بی‌خبر باشند؛ اقتصاد هیچ فایده‌ای برای آنان نخواهد داشت به جز حداقل درآمد ممکن. فقط و فقط آموزش است که به کودکان ما اطمینان می‌بخشد که آنان نیز می‌توانند در این روزگار جایی داشته باشند.

داستان‌های قورقورک بدون عروسک قورقورک

نویسنده: مهشید دارویی
تصویرگر: زهره صادقیان

۲۰۰,۰۰۰ تومان

داستان‌های قورقورک با عروسک قورقورک

نویسنده: مهشید دارویی
تصویرگر: زهره صادقیان

۲۹۰,۰۰۰ تومان

تربیت بی تربیت (چاپ دوم)

نویسنده : مهشید داروئی      

ناشر: انتشارات رهنج       

۱۴۰,۰۰۰ تومان

داستان بیا بازی کنیم

نویسنده: مهشید دارویی
تصویرگر: زهره صادقیان

۴۸,۰۰۰ تومان 

داستان های خال خالی و دم سیاه

نویسنده: مهشید دارویی
تصویرگر: زهره صادقیان

۳۷۰,۰۰۰ تومان 

داستان های خال خالی و دم سیاه

همرا ه با دو عروسک

نویسنده: مهشید دارویی
تصویرگر: زهره صادقیان

۵۵۰,۰۰۰ تومان

داستان خال خالی تقلید می کند

نویسنده: مهشید دارویی
تصویرگر: زهره صادقیان

۴۸,۰۰۰ تومان