طرح آموزشی یک ماهه خرداد 

(در ادامه فعالیت های کودکستان)

( ساعت ۸ تا ۱۳ )

ویژه کودکستان پرسش

( گروه سنی ۲ تا ۶ سال)

مهلت ثبت نام: پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه  

هزینه : ۲,۸۰۰,۰۰۰ هزار تومان