۳

 ثبت اطلاعات فیش واریزی و
دریافت رضایت‌نامه

۲

اطلاعات شماره کارت واریزی

۱

ثبت اطلاعات دانش‌آموز

۳

 ثبت اطلاعات فیش واریزی و
دریافت رضایت‌نامه

ثبت اطلاعات فیش واریزی