برنامه‌ی عصر روزهای یکشنبه اول تا سوم دبستان پسرانه

زمان

۱۳:۳۰-۱۴:۳۰

۱۴:۳۰-۱۵:۳۰

۱۵:۳۰-۱۵:۴۵

۱۵:۴۵-۱۶:۴۵

شهریه یک ماه

 یک شنبه‌ ها

ناهار

تکلیف

تفریح

تکلیف

۸۰۰,۰۰۰ تومان