برنامه‌ی عصر روزهای یکشنبه چهارم تا ششم دبستان پسرانه

زمان

۱۳:۳۰-۱۴:۳۰

۱۴:۳۰-۱۵:۳۰

۱۵:۳۰-۱۵:۴۵

۱۵:۴۵-۱۶:۴۵

شهریه یک ماه

یکشنبه‌ها

ناهار

تکلیف

تفریح

تکلیف

۸۰۰,۰۰۰ تومان