برنامه‌ی عصر روزهای یکشنبه چهارم تا ششم دبستان پسرانه

زمان

۱۳:۳۰-۱۴:۳۰

۱۴:۳۰-۱۵:۳۰

۱۵:۳۰-۱۵:۴۵

۱۵:۴۵-۱۶:۴۵

شهریه یک ماه

یکشنبه‌ها

ناهار

حل تکلیف و نظارت

تفریح

حل تکلیف و نظارت

۷۵۰,۰۰۰ تومان

برنامه‌ی عصر روزهای سه‌شنبه چهارم تا ششم دبستان پسرانه

زمان

۱۳:۳۰-۱۴:۳۰

۱۴:۳۰-۱۵:۳۰

۱۵:۳۰-۱۵:۴۵

۱۵:۴۵-۱۶:۴۵

شهریه یک ماه

سه‌شنبه‌ها

ناهار

حل تکلیف و نظارت

تفریح

حل تکلیف و نظارت

۷۵۰,۰۰۰ تومان